برنامه زمان بندی انتخاب واحد تکمیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

چاپ ایمیل

جمعه ۱ اسفند ورودی‌های ۹۷ و ما قبل از ساعت ۸ الی ۱۴ و ۲۲ الی ۶ صبح روز بعد

لازم به ذکر است از ساعت ۲۲ الی ۶ روزبعد در روزهای سوم و پنجم اسفند نیز امکان انتخاب واحد برای ورودی های ۹۷ و ماقبل وجود دارد.

شنبه ۲ اسفند ورودی‌های ۹۸ و 99 از ساعت ۸ الی ۱۴  و ۲۲ الی ۶ صبح روز بعد

لازم به ذکر است از ساعت ۲۲ الی ۶ روز بعد در روزهای چهارم و ششم اسفند نیز امکان انتخاب واحد برای ورودی های ۹۸ و 99 وجود دارد.

اداره کل آموزش و تحصیلات تکمیلی