اطلاعات تماس

تماس با رياست
مقام:
ارتباط مستقيم با دكتر مسعود طاهری لاری رياست محتــرم دانشگـــاه آزاد اسلامــى خراســـان رضـــوى و مشهـــد
آدرس:
Reiasat@mshdiau.ac.ir

فرم تماس

ارسال ایمیل