• صفحه اصلى
  • اخبار دانشگاه
  • دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و سازمان زمين شناسی و اکتشافات معدنی کشور تفاهم نامه همکاری امضا کردند

دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و سازمان زمين شناسی و اکتشافات معدنی کشور تفاهم نامه همکاری امضا کردند

چاپ ایمیل

بر اساس تفاهم نامه دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی با سازمان زمین شناسی کشورصورت می گیرد:

اجرای پروژههای تحقيقاتی کاربردی مشترك و استفاده متقابل از توانمندیهای علمی، آموزشی و پژوهشی يكديگر

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی، این تفاهم نامه به منظور مشارکت، تبادل نظر و بهره مندی از خدمات، تخصصهای علمی، پژوهشی و فنی متقابل در امر توسعه زمين شناسی و اکتشافات مواد معدنی با سازمان زمين شناسی و اکتشافات معدنی کشور بين دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی به نمايندگي دکتر محسن مرادی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و رييس سازمان زمين شناسی و اکتشافات معدنی کشور به نمایندگی آقای دکتر علیرضا شهیدی به مدت پنج سال منعقد شد.
براساس این تفاهم نامه، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی در اجرای پروژههای تحقيقاتی - کاربردی مشترك ، استفاده متقابل از توانمندیهای علمی، آموزشی و پژوهشی يكديگر، استفاده مطلوب از امكانات و تجهيزات آزمايشگاهی طرفين در راستای اجرای برنامه ها و پروژههای علوم زمين و اکتشافات با هم همکاری می کنند.

تحقيق و پژوهش کاربردی درخصوص طرحهای تحقيقاتی در حوزه های معدنی و زمين شناسی مورد نياز سازمان با اولويت استفاده از پژوهش اثرگذار يكپارچه شبكه های دانشگاه آزاد اسلامی (سامانه پايش دانشگاه)، ايجاد بستر مناسب به منظور بهره گيری از توانمندی و ظرفيت پارك علم و فناوری، سراهای نوآوری و شرکتهای دانش بنيان دانشگاه آزاد اسلامی در راستای فعاليتهای تحقيقاتی کاربردی، همكاری مشترك با دانشگاه در زمينه انجام پروژهها و حمايت علمی از پايان نامه های تحصيلات تكميلی با موضوعات مرتبط با فعاليتهای سازمان از دیگر زمینه های همکاری در این تفاهم نامه است.