ايجاد امكان انتخاب واحد از ساعت 22 تا 6 صبح روز بعد به تفكيك ورودي ها

چاپ ایمیل

به اطلاع دانشجويان عزيز مي رساند: امكان انتخاب واحد از ساعت 22 تا 6 صبح روز بعد به تفكيك ورودي ها ،‌براي آن دسته از عزيزاني كه موفق به انتخاب واحد نشده اند فراهم شده است.

مشاهده جدول زمان بندي انتخاب واحد و حذف و اضافه