1

7

4

8

9

10

22 

 

مناقصه ها و مزایده ها

آگهي مناقصه عمومی اجراى كفپوش پاركت ورزشي با زير سازى مربوطه


دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در نظر دارد اجراي كفپوش پاركت ورزشي بازير سازي مربوطه به  مساحت تقريبي 1540 متر مربع و كفپوش پليمري به ضخامت 4 ميليمتر به مساحت تقريبي 350  مترمربع سالن ورزشي مجتمع  آموزشي گلبهار خودرا با مصالح به پيمانكاران ذيصلاح واگذار نمايد.   
متقاضيان واجد شرايط مي توانند جهت دريافت ،تكميل وتحويل اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهی (13/10/90)به مدت ده روز به آدرس : مشهد - قاسم اباد- بلوار امامیه – امامیه59 – سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد – مدیریت تدارکات مراجعه نمایند.

تلفن تماس : 6220266- 0511              دور نگار : 6230724 – 0511 (داخلي 26)
روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

لينك هاي مرتبط

 102