1

7

4

8

9

10

22 

 

مناقصه ها و مزایده ها

آگهی مناقصه عمومی


دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در نظر دارد  جهت گروه زمین شناسی خود تجهیزات آزمایشگاهی شامل انواع  میکروسکوپ و دوربین دیجیتالی را از طریق برگزاری مناقصه عمومی خریداری نماید . متقاضیان واجد شرایط  جهت دريافت ، تكميل و تحويل اسناد  مناقصه  و مشخصات فنی تجهیزات مي توانند از تاريخ انتشار آگهي به مدت 10 روز به آدرس : مشهد ، قاسم آباد- بلوار اماميه  ، نبش اماميه 59 – سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد –مديريت  تداركات مراجعه  و متقاضيان شهرستاني مي توانند درخواست  كتبي خود را از طريق دورنگار   6230724  - 0511  ارسال نمايند .
تلفن تماس 6220226 - 0511 
روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد


لينك هاي مرتبط

 102