رزمایش مواسات و همدلی دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

چاپ ایمیل

از كليه اساتید ، کارکنان و دانشجویان محترم دعوت مي شود

در رزمایش مواسات و همدلی دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد شركت فرمايند

جهت تهیه و توزیع بیش از ۲۰ هزار بسته ارزاق افطاری

با واریز حداقل هر نفر ۲۰ هزار تومان

به شماره كارت   9725 5014 9979 6037

 مركز نيكوكاري دانشگاهيان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد