• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

آقاي جواد زاهدي مدير گروه آموزشي دانشكده حسابداري و مديريت شد

چاپ ایمیل

با حکم آقاي دکتر مسعود طاهري لاري سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و مشهد‌
آقاي جواد زاهدي به مدت يكسال به عنوان مدير گروه آموزشي حسابداري دانشكده حسابداري و مديريت دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شد.

معرفى اجمالى دانشگاه

امكانات خدماتى، رفاهى

ويژگى هاى آموزشى، پژوهشى

تسهيلات مالى، اعتبارى

پرديس بين الملل خراسان