• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

آقاي مصيب بابازاده رئيس دفتر فرهنگ اسلامي دانشكده فني مهندسي شد

چاپ ایمیل

با حکم آقاي دکتر مسعود طاهري لاري سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و مشهد‌
آقاي مصيب بابازاده به عنوان رئيس دفتر فرهنگ اسلامي دانشكده فني مهندسي دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شد.

معرفى اجمالى دانشگاه

امكانات خدماتى، رفاهى

ويژگى هاى آموزشى، پژوهشى

تسهيلات مالى، اعتبارى

پرديس بين الملل خراسان