• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

  • صفحه اصلى
  • انتصابات
  • آقاي جلیل داودی نسب سرپرست اداره حفاظت فیزیکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد شد.

آقاي جلیل داودی نسب سرپرست اداره حفاظت فیزیکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد شد.

چاپ ایمیل

 

با حکم آقاي دکتر مسعود طاهري لاري سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و مشهد‌

آقاي جليل داوودي نسب
به مدت يكسال به عنوان سرپرست اداره حفاظت فيزيكي دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شد.

همچنين از زحمات آقاي مصطفي شريفي فر قدرداني گرديد

معرفى اجمالى دانشگاه

امكانات خدماتى، رفاهى

ويژگى هاى آموزشى، پژوهشى

تسهيلات مالى، اعتبارى

پرديس بين الملل خراسان