• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

آقاي فنوني مدير كل امور اداري دانشگاه آزاد اسلامی مشهد شد.

چاپ ایمیل

با حکم آقاي دکتر سروری مجد دبیر هیات امنا و ریاست دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و مشهد‌

آقاي عليرضا فنوني به مدت يكسال به عنوان مدير كل امور اداري دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شد.

معرفى اجمالى دانشگاه

امكانات خدماتى، رفاهى

ويژگى هاى آموزشى، پژوهشى

تسهيلات مالى، اعتبارى

پرديس بين الملل خراسان