• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

دكتر نيازي ترشيز معاون آموزشي دانشكده فني مهندسي دانشگاه شد.

چاپ ایمیل

با حکم آقاي دکتر سروری مجد دبیر هیات امنا و ریاست دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و مشهد‌

آقاي دكتر مسعود نيازي ترشيز به مدت يكسال به عنوان معاون آموزشي دانشكده فني مهندسي دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شد.

معرفى اجمالى دانشگاه

امكانات خدماتى، رفاهى

ويژگى هاى آموزشى، پژوهشى

تسهيلات مالى، اعتبارى

پرديس بين الملل خراسان