• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

دكتر تهامي به عنوان مدير گروه آموزشي مهندسي پزشكي دانشگاه شد.

چاپ ایمیل

با حکم آقاي دکتر سروری مجد دبیر هیات امنا و ریاست دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و مشهد‌
آقاي دكتر سيد احسان تهامي به مدت يكسال به عنوان مدير گروه آموزشي مهندسي پزشكي دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب  شد.

معرفى اجمالى دانشگاه

امكانات خدماتى، رفاهى

ويژگى هاى آموزشى، پژوهشى

تسهيلات مالى، اعتبارى

پرديس بين الملل خراسان