• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

اعضاي شوراي سياستگذاري امور هنري دانشگاه آزاد اسلامي مشهد معرفي شدند

چاپ ایمیل

اعضاي شوراي سياستگذاري امور هنري دانشگاه آزاد اسلامي مشهد معرفي شدند

بنا به پيشنهاد مديريت هنري و با حكم دكتر آقاي علي اصغر يساقي معاون فرهنگي دانشجويي؛ آقاي دكتر هادي مهدي نيا ، رييس دانشكده هنر و معماري؛ آقاي دكتر محسن طبسي، عضو هيات علمي دانشكده هنر و معماري؛ آقاي دكتر مهدي صحراگرد مديرگروه معماري دانشكده هنر و معماري؛ خانم دكتر روشنك نشاط، مديرگروه طراحي صنعتي و نقاشي دانشكده هنر و معماري ؛ خانم دكتر مريم دانشور، مدير گروه شهرسازي دانشكده هنر و معماري؛ آقاي فرزاد بحيرائی، مديرگروه گرافيك آموزشكده سما ؛ آقاي دكتر رضا عباس پورمديركل فرهنگي به عنوان اعضا و آقاي امير خالقي مديرهنري به عنوان دبير شوراي سياستگذاري امور هنري دانشگاه آزاد اسلامي مشهد منصوب شدند.

معرفى اجمالى دانشگاه

امكانات خدماتى، رفاهى

ويژگى هاى آموزشى، پژوهشى

تسهيلات مالى، اعتبارى

پرديس بين الملل خراسان