• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

  • صفحه اصلى
  • انتصابات
  • دو عضو هيات علمي دانشگاه به عنوان مجري برنامه علمي حاشيه نشيني و گوگرد طرح پايش آزاد دانشگاه منصوب شدند

دو عضو هيات علمي دانشگاه به عنوان مجري برنامه علمي حاشيه نشيني و گوگرد طرح پايش آزاد دانشگاه منصوب شدند

چاپ ایمیل

با حکم آقاي دکتر سروری مجد دبیر هیات امنا و ریاست دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و مشهد‌
خانم دکتر سعیدی مفرد به عنوان مجری برنامه علمی حاشیه نشینی و خانم دکتر فراش بامحرم به عنوان مجری برنامه علمی گوگرد در طرح پایش آزاد دانشگاه آزاد اسلامي منصوب شدند.

معرفى اجمالى دانشگاه

امكانات خدماتى، رفاهى

ويژگى هاى آموزشى، پژوهشى

تسهيلات مالى، اعتبارى

پرديس بين الملل خراسان