• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

  • صفحه اصلى
  • انتصابات
  • دكتر طباطبايي سرپرست مديريت برنامه ريزي و بودجه وارزيابي عملكرد و توانمندسازي دانشگاه شد.

دكتر طباطبايي سرپرست مديريت برنامه ريزي و بودجه وارزيابي عملكرد و توانمندسازي دانشگاه شد.

چاپ ایمیل

با حکم آقاي دکتر مسعود طاهري لاري سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و مشهد‌
آقاي دكتر حميد طباطبايي به مدت يكسال به عنوان سرپرست مديريت برنامه ريزي و بودجه وارزيابي عملكرد و توانمندسازي دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شد.

معرفى اجمالى دانشگاه

امكانات خدماتى، رفاهى

ويژگى هاى آموزشى، پژوهشى

تسهيلات مالى، اعتبارى

پرديس بين الملل خراسان