حوزه سمعی و بصری

چاپ ایمیل


 

وحید اسدی | عکاس و کارشناس روابط عمومی

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی MBA