حوزه سمعی و بصری

چاپ ایمیل

حمید جنیدی | کارشناس سمعی و بصری

 کارشناس علوم ارتباطات


 

وحید اسدی | عکاس و کارشناس روابط عمومی

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی MBA