دكتر يعقوبي معاون آموزش و تحصيلات تكميلي دانشگاه آزاد اسلامی مشهد شد

چاپ ایمیل

 با حكم آقای دكتر سروري مجد دبیر هیات امناء و رئيس دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد
آقاي دكترمهدي يعقوبي به عنوان معاونت آموزش و تحصيلات تكميلي دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شد.
همچنين آقاي دكتر سروری مجد از زحمات آقاي دکتر رضا بهاري كاشاني در زمان تصدي اين پست تشكر و قدرداني كرد.

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی مشهد انتخاب شد

چاپ ایمیل

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی مشهد انتخاب شد

طی حکمی از سوی دکتر سروری مجد ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی استان ، و نظر به استعفای دکتر سعید خیاط مقدم ، دکتر  فرهاد خام چین مقدم با حفظ سمت به عنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی مشهد انتخاب شد .

همچنین از زحمات دکتر خیاط مقدم نیز در زمان مسئولیت قدردانی گردید .

تمدید حکم مدیر گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی

چاپ ایمیل

تمدید حکم مدیر گروهی دکتر محسن رزمی
 با حكم آقای دكتر سروري مجد دبیر هیات امناء و سرپرست  دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد
آقای دکتر محسن رزمی به مدت يكسال ديگر در سمت خود به عنوان مدير گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامي مشهد ابقا شد.

تمدید حکم مدیر گروه برق

چاپ ایمیل

تمدید حکم مدیر گروهی دکتر سید جواد سید مهدوی چابک
 با حكم آقای دكتر سروري مجد دبیر هیات امناء و سرپرست  دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد
آقای دکتر سید جواد سید مهدوی چابک به مدت يكسال ديگر در سمت خود به عنوان مدير گروه برق دانشكده مهندسی دانشگاه آزاد اسلامي مشهد ابقا شد.

تمدید حکم معاونت دانشكده حقوق ، علوم سیاسی و زبانهای خارجی

چاپ ایمیل

تمدید حکم معاونت دکتر احمد جوانشیری
   با حكم آقای دكتر سروري مجد دبیر هیات امناء و سرپرست  دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد
آقاي دكتر دکتر احمد جوانشیری به مدت يكسال ديگر در سمت خود به عنوان معاون دانشكده حقوق ، علوم سیاسی و زبانهای خارجی دانشگاه آزاد اسلامي مشهد ابقا شد.

حجت الاسلام رسولي ترشيزي رئيس دبيرخانه كميته دستگاهي استاني كرسي هاي نظريه پردازي تخصصي و ترويجي خراسان رضوي شد

چاپ ایمیل

با حکم آقاي دکتر سروری مجد دبیر هیات امنا و ریاست دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و مشهد‌
حجت الاسلام والمسلمين آقاي محمد رسولي ترشيزي به عنوان رئيس دبيرخانه كميته دستگاهي استاني كرسي هاي نظريه پردازي تخصصي و ترويجي استان خراسان رضوي منصوب شد.

تمديد حكم مدير گروهي دكتر زراعت پيشه

چاپ ایمیل

 با حكم آقای دكتر سروري مجد دبیر هیات امناء و سرپرست  دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد

خانم دكتر ميترا زراعت پيشه به مدت يكسال ديگر در سمت خود به عنوان مدير گروه زبان انگليسي دانشكده حقوق، علوم سياسي و زبانهاي خارجه دانشگاه آزاد اسلامي مشهد ابقا شد.

تمديدحكم معاونت دكتر بهره پور

چاپ ایمیل

   با حكم آقای دكتر سروري مجد دبیر هیات امناء و سرپرست  دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد
آقاي دكتر داود بهره پور به مدت يكسال ديگر در سمت خود به عنوان معاون دانشكده فني ومهندسي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد ابقا شد.

دكتر رضا صدرآبادي حقيقي مدير گروه آموزشي علوم كشاورزي دانشگاه شد

چاپ ایمیل

 با حکم آقاي دکتر سروری مجد دبیر هیات امنا و ریاست دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و مشهد‌
جناب آقاي دكتر رضا صدرآبادي حقيقي به مدت يكسال به عنوان مدير گروه آموزشي علوم كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شد.

مسئول ستاد اقامه نماز و نظارت و ارزيابي بر اجراي برنامه ها و فعاليت هاي فرهنگي دانشگاه معرفي شد

چاپ ایمیل

با حکم آقاي دکتر سروری مجد دبیر هیات امنا و ریاست دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و مشهد‌
 حجت الاسلام مصيب بابازاده به عنوان دبير و مسئول ستاد اقامه نماز و نظارت و ارزيابي بر اجراي كل برنامه ها و فعاليت هاي فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي منصوب شد.

تمديد حكم رياست دكتر طاهري لاري

چاپ ایمیل

با حكم آقای دكتر سروري مجد دبیر هیات امناء و سرپرست  دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد
آقاي دكتر  مسعود طاهري لاري  به مدت يكسال ديگر در سمت خود به عنوان رئيس دانشكده حسابداري ومديريت دانشگاه آزاد اسلامي مشهد ابقا شد.

تمديد حكم رياست خانم سوئدي

چاپ ایمیل

با حكم آقای دكتر سروري مجد دبیر هیات امناء و سرپرست  دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد
خانم زهرا سوندي به مدت يكسال ديگر در سمت خود به عنوان رئيس دانشكده پيراپزشكي  دانشگاه آزاد اسلامي مشهد ابقا شد.

تمديد حكم رياست دكتر خام چين مقدم

چاپ ایمیل

 با حكم آقای دكتر سروري مجد دبیر هیات امناء و سرپرست  دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد
آقاي دكتر فرهاد خام چين مقدم به مدت يكسال ديگر در سمت خود به عنوان رئيس دانشكده فني و مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد ابقا شد.

تمديد حكم رياست دكتر زاهديان

چاپ ایمیل

 با حكم آقای دكتر سروري مجد دبیر هیات امناء و سرپرست  دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد
آقاي دكتر مجتبي زاهديان به مدت يكسال ديگر در سمت خود به عنوان رئيس دانشكده حقوق، علوم سياسي و زبانهاي خارجه دانشگاه آزاد اسلامي مشهد ابقا شد.

تمديد حكم مدير گروهي دكتر نيازي ترشيز

چاپ ایمیل

با حكم آقای دكتر سروري مجد دبیر هیات امناء و سرپرست  دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد
آقاي دكتر مسعود نيازي ترشيز به مدت يكسال ديگر در سمت خود به عنوان مدير گروه كامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي مشهد ابقا شد.

تمديد حكم رياست دكتر مهدي نيا

چاپ ایمیل

 با حكم آقای دكتر سروري مجد دبیر هیات امناء و سرپرست  دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد
آقاي دكتر محمد هادي مهدي نيا به مدت يكسال ديگر در سمت خود به عنوان رئيس دانشكده هنر و معماري دانشگاه آزاد اسلامي مشهد ابقا شد.
 

تمديد حكم رياست دكتر حميد جعفري

چاپ ایمیل

با حكم آقای دكتر سروري مجد دبیر هیات امناء و سرپرست  دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد
آقاي دكتر حميد جعفري به مدت يكسال ديگر در سمت خود به عنوان رئيس مجتمع آموزشي علوم انساني دانشگاه آزاد اسلامي مشهد ابقا شد.