دكتر يعقوبي معاون آموزش و تحصيلات تكميلي دانشگاه آزاد اسلامی مشهد شد

چاپ ایمیل

 با حكم آقای دكتر سروري مجد دبیر هیات امناء و رئيس دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد
آقاي دكترمهدي يعقوبي به عنوان معاونت آموزش و تحصيلات تكميلي دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شد.
همچنين آقاي دكتر سروری مجد از زحمات آقاي دکتر رضا بهاري كاشاني در زمان تصدي اين پست تشكر و قدرداني كرد.