• image
  • image
  • image
  • image
  • image

  • صفحه اصلى
  • تصاویر
  • گزارش تصویری
  • تصویر-بازدید معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی مشهد و هیات همراه از مجتمع سنگ آهن سنگان خواف و شرکت اوپال پارسیان

تصویر-بازدید معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی مشهد و هیات همراه از مجتمع سنگ آهن سنگان خواف و شرکت اوپال پارسیان

چاپ ایمیل