• image
  • image
  • image
  • image
  • image

  • صفحه اصلى
  • تصاویر
  • گزارش تصویری
  • تصویر-برگزاری نشست حلقه صالحین با عنوان بسیج اساتید و گام دوم انقلاب با حضور ریاست نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان و مهندس فیاضی رئیس هیات مدیره خانه مطبوعات

تصویر-برگزاری نشست حلقه صالحین با عنوان بسیج اساتید و گام دوم انقلاب با حضور ریاست نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان و مهندس فیاضی رئیس هیات مدیره خانه مطبوعات

چاپ ایمیل