• image
  • image
  • image
  • image
  • image

  • صفحه اصلى
  • تصاویر
  • گزارش تصویری
  • تصوير-اولين كنفرانس مجازي دانشگاه هاي منتخب كشور افغانستان و واحدهاي منتخب دانشگاه آزاد اسلامي با حضور رياست دانشگاه آزاد اسلامي و رياست دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي

تصوير-اولين كنفرانس مجازي دانشگاه هاي منتخب كشور افغانستان و واحدهاي منتخب دانشگاه آزاد اسلامي با حضور رياست دانشگاه آزاد اسلامي و رياست دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي

چاپ ایمیل