دکتر مسعود طاهری لاری سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و واحد مشهد شد

چاپ ایمیل

طی حکمی از سوی دکتر طهرانچی ریاست دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر مسعود طاهری لاری به سمت سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و واحد مشهد منصوب شد