اطلاعيه - دستور العمل فعاليت فضاهاي آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در تابستان 98

چاپ ایمیل

معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه آزاد اسلامي مشهد طي اطلاعيه اي اعلام كرد :
بنا به پيشنهاد شوراي راهبردي روساي محترم دانشكده هاي واحد مشهد و موافقت رياست محترم دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي و به منظور رفاه و ايجاد روحيه و نشاط و نيز با توجه به ضرورت صرفه جويي در انرژي در نظر است حضور همكاران فضاهاي آموزشي در ايام تابستان از تاريخ 22 تيرماه لغايت 18 مرداد ماه به يكي از شيوه هاي زير عمل شود . بديهي است در صورت صدور بخشنامه تعطيلات از طرف سازمان مركزي دانشگاه بخشنامه سازمان ملاك عمل قرار خواهد گرفت.