در جلسه هیات رئیسه؛ مهم ترین دغدغه ها و مشکلات دانشجویان مطرح شد

چاپ ایمیل

در جلسه هیات رئیسه دانشگاه توسط نمایندگان دانشجویان مطرح شد:

مهم ترین دغدغه ها و مشکلات دانشجویان

رئیس و دبیر شورای تعامل و هم اندیشی دانشجو و دانشگاه به همراه دو نفر از نمایندگان دانشجویان در جلسه ی هیئت رئیسه دانشگاه حضور پیدا کردند.

محدثه سندگل و عمادالدّین صفائی به نمایندگی از دانشجویان در خصوص مهم ترین دغدغه ها و مشکلات دانشجویان از جمله مشکلات سامانه های آموزشیار و دان، فضا ها و امکانات دانشکده ها به ویژه مشکلات دانشکده پزشکی که به تازگی مستقل شده است پرداختند.

همچنین دبیر شورای تعامل و هم اندیشی دانشجو و دانشگاه به ارائه گزارشی در خصوص روند شکل گیری و فعالیت های انجام شده در شورا پرداخت.