اطلاعيه مشاوره تحصيلي به دانشجويان ورودي جديد

چاپ ایمیل

اطلاعيه مشاوره تحصيلي به دانشجويان ورودي جديد

به اطلاع دانشجويان محترم ورودي جديد مي رساند،  جهت هرگونه مشاوره تحصيلي مي توانند از طريق لينك هاي زير با اساتيد محترم و كارشناسان محترم گروه هاي مرتبط خود ارتباط برقرار نمايند .

دانشکده الهیات

دانشکده پیراپزشکی

دانشکده حسابداری و مدیریت

دانشکده حقوق، علوم سیاسی و زبانهای خارجی

دانشکده علـوم

دانشکده هنر و معماری

دانشکده مهندسی

علوم آزمایشگاهی

گروه جغرافيا