دانشگاه آزاد اسلامی مشهد رتبه اول نظام جامع رتبه بندی دانشگاه آزاد اسلامی کشور را کسب کرد

چاپ ایمیل

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد رتبه اول نظام جامع رتبه بندی دانشگاه آزاد اسلامی کشور را کسب کرد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی ، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در رتبه بندی که توسط سازمان مرکزی دانشگاه ازاد اسلامی صورت گرفت توانست رتبه اول نظام جامع رتبه بندی دانشگاه آزاد اسلامی کشور را که بر اساس شاخص های درصد تحقق بودجه ، درصد رشد بودجه، کاهش هزینه مازاد و برنامه ریزی بوده است کسب و توسط دکتر طهرانچی ریاست دانشگاه آزاد اسلامی در جلسه امروز ویدیوکنفرانسی با روسای واحدهای استان اعلام شد .

کسب این رتبه مهم را به کلیه خانواده بزرگ دانشگاه آزاد اسلامی مشهد تبریک عرض می نماییم