سلسله نشست های سیره شناسی امامان معصوم ع با موضوع نقش امام رضا«ع»در تمدن سازی فرهنگ شیعه

چاپ ایمیل

سلسله نشست های سیره شناسی امامان معصوم ع با موضوع نقش امام رضا«ع»در تمدن سازی فرهنگ شیعه

زمان: چهارشنبه 11/ 4/ 1399 ساعت
9صبح الی 12
مکان: دانشکده فنی و مهندسی،اتاق شورا
بسیج اساتید واداره فرهنگی و دانشجوئی و دانشکده مهندسی