تاريخ برگزاري ارزيابي جامع كتبي و شفاهي نيمسال دوم سال تحصيلي دكتري

چاپ ایمیل

تاريخ برگزاري ارزيابي جامع كتبي و شفاهي نيمسال دوم سال تحصيلي دكتري

به اطلاع اساتيد و دانشجويان محترم مي رساند

ارزيابي جامع كتبي و شفاهي نيمسال دوم سال تحصيلي 98/99 كليه رشته هاي مقطع دكتري تخصصي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در روزهاي شنبه   4 / 5 / 99  لغايت دوشنبه  6 / 5 / 99  برگزار مي گردد .

تاريخ دقيق برگزاري هر كدام از رشته ها متعاقبا اعلام مي گردد .

اداره كل آموزش