اخبار ايمني- اطلاعيه مهم، استفاده از چادر، مهر، تسبيح و سجاده عمومي در مسجد و نمازخانه هاي دانشگاه ممنوع

چاپ ایمیل

به اطلاع اساتيد ، كاركنان و دانشجويان محترم مي رساند:

استفاده ازچادر ، مهر ، تسبيح و سـجاده عمومي در شــيوع و گسترش بيـماري هاي عـفوني مــوثر است ، لـذا از وسـايل شـخصي در مسجد و نمازخانه هاي دانشگاه اسـتفاده فـرماييد .

التمــاس دعــا- روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد