• صفحه اصلى
  • اخبار دانشگاه
  • گزارش عملكرد هيأت اجرايي و كميته هاي انجمن صنفي كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در طول دوره گذشته

گزارش عملكرد هيأت اجرايي و كميته هاي انجمن صنفي كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در طول دوره گذشته

چاپ ایمیل

به گزارش روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد، گزارش عملكرد هيأت اجرايي و كميته هاي انجمن صنفي كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در طول دوره گذشته به شرح زير به استحضار همكاران محترم مي رسد:
1-عضو گيري بيش از 360نفر از همكاران در انجمن صنفي كاركنان.

2- تاسيس و عضو گيري بيش از 256نفر از همكاران در صندوق ذخيره آخرت آرامش.

3- پرداخت 60ميليون تومان كمك هزينه بلاعوض به 10نفر پدر يا مادر و يك همكار در صندوق ذخيره آخرت آرامش.

4- تشكيل گروه تلگرامي انجمن صنفي كاركنان با حدود 700نفر عضو.

5- پيگيري واگذاري اراضي در منطقه شاهنامه فردوسي مشهد به تعدادي از همكاران محترم.

6- پيگيري واگذاري زمينهاي گلبهار و اخذ مصوبه هيأت امناي استاني جهت ارتقاء ميزان زمين قابل واگذاري به 2برابر ميزان مصوب در طرح (در دست اقدام)

7- پيگيري و همكاري با معاونت محترم توسعه در اجراي طرح بيمه تكميلي همكاران محترم كه منجر به عقد قرارداد گرديد.

8- برگذاري 48 جلسه كاري داخلي هيأت اجرايي انجمن صنفي جهت پيشبرد اهداف انجمن صنفي.

9- برگذاري 4جلسه كاري با رؤساي وقت دانشگاه.

10- اخذ مجوز حضور در جلسات هيأت رئيسه به عنوان نماينده كاركنان به صورت تخصصي .

11- اخذ مجوز حضور نماينده انجمن صنفي در كميته هاي رفاهي و ساماندهي واحد به عنوان نماينده كاركنان .

12- اخذ مجوز پرداخت سنوات بيمه اي غير ثبتي همكاران در شرف بازنشستگي از طريق خود واحد.

13- پيگيري صنفي اعتراضات كاركنان به بخشنامه هاي صادره از سازمان مركزي تهران كه حقوق پرسنل را تحت الشعاع قرار داده است.

14- حمايت از انتصاب رياست واحد مشهد به صورت رسمي و ارسال به دفتر رياست دانشگاه .

15- پيگيري مطالبات همكاران محترم از شركت تعاوني دانشگاه(در دست اقدام)

گزارش وضعيت مالي و عملكرد صندوق ذخيره آخرت آرامش نيز  تا پايان 7 بهمن ماه سال 98به شرح زير است :


گفتني است: كليه همكاران عضو هيأت اجرايي انجمن صنفي بدون دريافت هرگونه حق الزحمه و پاداشي در طول دوره گذشته، با افتخار تمام تلاش خود را جهت كمك به افزايش سطح رفاه ،معيشت و احقاق حقوق پرسنل محترم دانشگاه انجام داده اند.