شنبه, 10 مرداد 1394

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

پذیرش دانشجو بدون آزمون در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به منظور تکمیل ظرفیت آزمون سراسری سال 1389 در مقاطع کاردانی پیوسته و ناپیوسته بدون آزمون از داوطلبان واجد شرایط و در رشته هاي ذیل ثبت نام مي نمايد . الف : خواهران
ب : برادران (دارای کارت پایان خدمت وظیفه عمومی و يا کارت معافیت یا کفالت دائم)
در رشته هاي کاردانی ناپیوسته : علوم تجربی - آموزش ابتدایی  - زبان و ادبیات فارسی
کاردانی پیوسته :  کودکیاری - مربی بهداشت مدارس -  صنایع فلزی
زمان ثبت نام : از مورخه 7/7/89 تا 15/7/89
متقاضیان می توانند جهت آگاهی از شرایط و نحوه ثبت نام به آدرس : مشهد ، قاسم آباد ، بلوار امامیه – نبش امامیه 59 ، سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد ، اداره ثبت نام مراجعه نمایند .
توضیح : متقاضیان رشته صنايع فلزي جهت ثبت نام به مجتمع آموزشی گلبهار واقع در شهر جدید گلبهار مراجعه نمایند .
روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

ارسال خبر

26

20

21

22