• image
  • image
  • image
  • image
  • image

معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد انتخاب شد

چاپ ایمیل

معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد انتخاب شد

طی حکمی از سوی دکتر سروری مجد ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی استان ، ، دکتر مهدی یعقوبی بعنوان معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد انتخاب شد .

همچنین از زحمات دکتر بهاری نیز در زمان مسئولیت قدردانی گردید .

معرفى اجمالى دانشگاه

امكانات خدماتى، رفاهى

ويژگى هاى آموزشى، پژوهشى

تسهيلات مالى، اعتبارى

پرديس بين الملل خراسان