• image
  • image
  • image
  • image
  • image

  • صفحه اصلى
  • انتصابات
  • با حکمی از سوی دکتر محمدعلی علیزاده معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، رئیس اداره پذیرش و ثبت نام دانشگاه منصوب شد

با حکمی از سوی دکتر محمدعلی علیزاده معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، رئیس اداره پذیرش و ثبت نام دانشگاه منصوب شد

چاپ ایمیل

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی مشهد  با صدور حکمی، آقای سید علی شعاع را به سمت رئیس اداره پذیرش و ثبت نام دانشگاه منصوب کرد.

معرفى اجمالى دانشگاه

امكانات خدماتى، رفاهى

ويژگى هاى آموزشى، پژوهشى

تسهيلات مالى، اعتبارى

پرديس بين الملل خراسان