• image
  • image
  • image
  • image
  • image

انتصاب دكتر عليرضا غفوري به عنوان مسئول امور كتابخانه هاي دانشگاه

چاپ ایمیل

طي صدور حكمي از سوي دكتر خياط مقدم، معاون پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي مشهد،

آقاي دكتر عليرضا غفوري به مدت يك سال به عنوان مسئول امور كتابخانه هاي دانشگاه منصوب شد.

معرفى اجمالى دانشگاه

امكانات خدماتى، رفاهى

ويژگى هاى آموزشى، پژوهشى

تسهيلات مالى، اعتبارى

پرديس بين الملل خراسان