• image
  • image
  • image
  • image
  • image

ابقاء دکتر خیاط مقدم معاون پژوهش و فناوری دانشگاه

چاپ ایمیل

طي حكمي از سوي دکتر طاهری لاری رييس دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد،

دکتر سعید خیاط مقدم معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به مدت يكسال دیگر در سمت خود ابقا شد

معرفى اجمالى دانشگاه

امكانات خدماتى، رفاهى

ويژگى هاى آموزشى، پژوهشى

تسهيلات مالى، اعتبارى

پرديس بين الملل خراسان