• image
  • image
  • image
  • image
  • image

  • صفحه اصلى
  • انتصابات
  • انتصاب دکتر محمود قربانی به عنوان رییس مجتمع آموزشی علوم انسانی واحد مشهد

انتصاب دکتر محمود قربانی به عنوان رییس مجتمع آموزشی علوم انسانی واحد مشهد

چاپ ایمیل

طي حكمي از سوي دکتر طاهری لاری رياست دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد، آقاي دکتر محمود قربانی رییس دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، به مدت يكسال به سمت رییس مجتمع آموزشی علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامي مشهد منصوب شد. همچنين از زحمات دکتر جعفری قدرداني گرديد.

معرفى اجمالى دانشگاه

امكانات خدماتى، رفاهى

ويژگى هاى آموزشى، پژوهشى

تسهيلات مالى، اعتبارى

پرديس بين الملل خراسان