1

7

4

8

9

10

22 

 

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به مرتبه دانشیاری ارتقا یافت

 با ابلاغ دکتر میرزاده
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به مرتبه دانشیاری ارتقا یافت
رتبه علمی دکتر محمد جواد کمالی حسین زاده عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با حکم دکتر حمید میرزاده به دانشیاری ارتقا یافت.

به گزارش دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، در نودو هفتمین نشست هیات ممیزه دانشگاه آزاد اسلامی دکتر محمد جواد کمالی حسین زاده عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه آزاد اسلامی مشهد  دانشیار شد.
در حکم  دکتر میر‌زاده آمده است: با توجه به پیشنهاد کمیته منتخب واحد در خصوص ارتقای مرتبه جنابعالی به دانشیاری موضوع در نود وهفتمین نشست هیات ممیزه دانشگاه مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.
در ادامه این حکم آمده است: امید است درمرتبه جدید نیز با تاییدات خداوند تبارک و تعالی، منشاء خدمات بهتر و ارزشمندی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و دانشجویان عزیز بوده و در توسعه علم و دانش گام‌های موثرتری بردارید.

لينك هاي مرتبط

 102