حـــوزه طراحی و گرافیک

چاپ ایمیل

بهار نیکوفال | کارشناس روابط عمومی، طراح گرافیک، نقاش

 مهندسی نرم افزار کامپیوتر | دارای مدرک تکمیلی تخصصی گرافیک از آموزشگاه آزاد هنرهای تجسمی ویژه تهران | نقاشی از دانشگاه آزاد اسلامی مشهد