تصویر-مراسم بدرقه کاروان های محتوایی تیم پزشکی بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با حضور ریاست دانشگاه آزاد اسلامی استان

چاپ