• image
  • image
  • image
  • image
  • image

تصویر-اجرای مانور آتش نشانی در بیمارستان آریا دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

چاپ ایمیل