تصویر-بازدید دکتر طهرانچی ریاست عالیه دانشگاه آزاد اسلامی از بیمارستان آریا و نشست صمیمی با کارکنان بیمارستان

چاپ