تصویر-برگزاری دوره های آشنایی با منظومه فکری حضرت امام خمینی(ره) و بینش توحیدی در دومین دوره طرح معرفت رضوی دانشجویان سراسر کشور

چاپ