• image
  • image
  • image
  • image
  • image

  • صفحه اصلى
  • تصاویر
  • گزارش تصویری
  • تصویر-برگزاری دوره های آشنایی با منظومه فکری حضرت امام خمینی(ره) و بینش توحیدی در دومین دوره طرح معرفت رضوی دانشجویان سراسر کشور

تصویر-برگزاری دوره های آشنایی با منظومه فکری حضرت امام خمینی(ره) و بینش توحیدی در دومین دوره طرح معرفت رضوی دانشجویان سراسر کشور

چاپ ایمیل