تصویر-جشن فارغ التحصیلی دانشجویان مجتمع علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با حضور مسئولین دانشگاه و استاد مافی نژاد

چاپ