اطلاعیه اردوهای تابستانی 98

چاپ

 لینک زیر را کلیک کنید

اطلاعیه اردوهای تابستانی 98

 

  مركز همايشهاي دانشگاه تهران  

محوطه مركز همايشهاي دانشگاه تهران 

مجموعه آموزشي وفرهنگي دانشگاه فردوسي

محوطه مجموعه آموزشي وفرهنگي دانشگاه فردوسي