تصویر-برگزاری نشست حلقه صالحین با عنوان بسیج اساتید و گام دوم انقلاب با حضور ریاست نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان و مهندس فیاضی رئیس هیات مدیره خانه مطبوعات

چاپ