تصوير-نشست دكتر علمايي معاون علوم، مهندسي و كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي و هيات رئيسه دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي با نمايندگان تشكل هاي علمي دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

چاپ