• image
  • image
  • image
  • image
  • image

  • صفحه اصلى
  • تصاویر
  • گزارش تصویری
  • تصویر-جلسه مشترک ریاست دانشگاه آزاد اسلامی استان و هیات همراه با نماینده محترم مجلس ، فرماندار ، رییس دادگستری و جمعی از معتمدین چناران با موضوع بررسی راه اندازی پردیس چناران دانشگاه آزاد اسلامی مشهد و مدارس سما

تصویر-جلسه مشترک ریاست دانشگاه آزاد اسلامی استان و هیات همراه با نماینده محترم مجلس ، فرماندار ، رییس دادگستری و جمعی از معتمدین چناران با موضوع بررسی راه اندازی پردیس چناران دانشگاه آزاد اسلامی مشهد و مدارس سما

چاپ ایمیل