• image
  • image
  • image
  • image
  • image

  • صفحه اصلى
  • تصاویر
  • گزارش تصویری
  • تصویر-بازدید رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی و مشهد از محل برگزاری اردوی جهادی خدمات پزشکی به همت بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

تصویر-بازدید رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی و مشهد از محل برگزاری اردوی جهادی خدمات پزشکی به همت بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

چاپ ایمیل